Staiceles vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi skolēniem

Apstiprinu: Staiceles pamatskolas direktore Sandra Brokāne
 

logo

 

 

 

STAICELES  pamatskolas

IEKŠĒJĀS   KĀRTĪBAS   NOTEIKUMI

2022. / 2023. m. g.

 

Saskaņā ar  Izglītības likuma 54.pantu:

1) apgūt pamatizglītības programmu;

2) ievērot izglītības iestādes nolikumu vai satversmi un iekšējos normatīvos aktus, tajā skaitā iekšējās kārtības noteikumus, un ar savu rīcību nediskreditēt izglītības iestādi;

3) ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, tās Satversmi, vēsturi, sabiedrību, valsts simboliem un latviešu valodu;

4) ievērot pedagogu, izglītojamo un citu personu tiesības un intereses;

5) nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību;

6) neapdraudēt savu un citu personu veselību, drošību un dzīvību;

7) būt pieklājīgam izglītības iestādē un ārpus tās;

8) atrasties izglītības iestādē iekšējiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā iekšējās kārtības noteikumiem, atbilstošā apģērbā;

9) piedalīties izglītības iestādes vides uzkopšanā un sakārtošanā.

 1. Līdz mācību gada sākumam iziet profilaktiski medicīnisko pārbaudi pie ģimenes ārsta, informēt audzinātāju par veselības stāvokli.
 2. Ievērot personīgo higiēnu, mācību procesa laikā skolas telpās uzturēties lietišķā ikdienas apģērbā un tīros, sausos apavos. No 01.09.2021. – 31.05.2022. skolas telpās lietot maiņas apavus.
 3. Virsdrēbes kārtīgi nolikt katrai klasei norādītajā garderobes vietā.
 4. Skolas svinīgajos pasākumos un uz eksāmeniem ierasties svētku tērpos (zēni – tumšās biksēs un gaišā kreklā vai uzvalkā, meitenes – gaišā blūzē un tumšos svārkos vai kleitā).
 5. Ar cieņu izturēties pret valsts, pilsētas un skolas simboliku.
 6. E-klase ir dokuments, kas atspoguļo izglītojamo sasniegumus, informē vecākus vai aizbildņus par aktualitātēm, aktivitātēm un tiek izmantots savstarpējai saziņai audzēkņiem, vecākiem un pedagogiem; e-klasē katram izglītojamajam un vecākiem tiek aizsūtīti Staiceles pamatskolas iekšējās kārtība noteikumi.
 7. Mācības skolā notiek 5 dienas nedēļā, mācību un audzināšanas stundas ir obligātas.
 8. Stundas skolā sākas plkst. 8.00 un notiek pēc saraksta, starpbrīži – 5 vai 10 minūtes, pēc 4. vai / un 5. stundas pusdienas – 30 minūtes (pēc stundu saraksta).
 9. Stundā ierasties ar visiem nepieciešamajiem mācību piederumiem, sporta stundā ar atbilstošu tērpu, apaviem. Sporta stundas laikā atbrīvotajiem izglītojamajiem atrasties kopā ar klasi.
 10. Ierasties uz konsultācijām, ja attiecīgā mācību priekšmeta skolotājs tās ir noteicis.
 11. Ienākot klasē uz stundu, izslēgt mobilo telefonu un novietot to norādītā vietā klasē. Pasākumu laikā mobilā telefonu skaņu izslēgt.
 12. Gan mācību stundu laikā, gan starpbrīžos bez atļaujas aizliegts lietot IT ierīces, filmēt, fotografēt vai ieskaņot.
 13. Stundās apzinīgi veikt savus pienākumus, netraucējot klasesbiedriem un skolotājam darbā.
 14. Skolā runāt pieklājīgi, nelietojot rupjus vai cilvēka cieņu aizskarošus vārdus, sveicināt skolas darbiniekus un viesus, lietot vārdus – lūdzu, paldies.
 15. Uzvesties kārtīgi, fiziski neiespaidojot, nepazemojot, nepakļaujot otru vardarbībai, nepiesavināties citam piederošas lietas.
 16. Nekavēt stundas sākumu. Izglītojamam jābūt gatavam darbu sākt uzreiz pēc zvana.
 17. Mācību stundas laikā no klases drīkst iziet tikai ar skolotāja atļauju.
 18. Pēc stundām un brīvo stundu laikā, skolas gaiteņos esošajiem skolēniem, uzvesties klusi un kārtīgi, neieslēdzot skaņas IT, neuzturēties garderobē.
 19. Izglītojamais ir atbildīgs par kārtību gan mācību kabinetos (par savu darba vietu), gan koplietošanas telpās.
 20. Nesēdēt skolas gaiteņos uz palodzēm, foajē uz grīdas un margām, neuzturēties ieejās uz gaiteņiem un citām telpām. Neskriet pa kāpnēm un neslidināties pa kāpņu margām.
 21. Skolas kabinetos, sporta zālē, bibliotēkā, ēdamzālē, koplietošanas telpās ievērot to iekšējās kārtības noteikumus.
 22. Skolas teritorijā aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus, apreibinošas vielas, spēlēt azartspēles. Skolā nedrīkst ierasties alkohola reibumā vai smēķējis.
 23. Dodoties uz ēdamzāli pusdienās, somas koridoros neizmētāt, bet atstāt kārtīgi.
 24. Uz ēdamtelpu skolēni dodas un pusdieno   kopā ar skolotāju. Ēdīsim tikai ēdamzālē, neiznesot pārtiku no tās.
 25. Saudzēt skolas apkārtni, ēkas, telpas, pie paziņojumu dēļiem izlikto, telpu noformējumu, mēbeles (sēžot nelauzt krēslus, solus u. tml.), mācību inventāru, bibliotēkas grāmatas. Grāmatu sabojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā izglītojamā vecākiem jāatlīdzina grāmatas vērtība.
 26. Iesaistīties Staiceles, skolas apkārtnes un skolas telpu sakopšanā. 
 27. Ja tiek kavētas mācības, tad tajā pašā dienā līdz stundu sākumam (plkst. 8.00) vecākiem informēt klases audzinātāju par kavēšanas iemesliem Ja skola tiek kavēta līdz trim dienām, atnest vecāku rakstveida paskaidrojumu par kavējuma iemeslu; ja vairāk par 3 dienām – ārsta izziņu.
 28. Skolā drīkst ierasties tikai pēc izārstēšanās, ja skolēnam ir utis vai gnīdas, atnesot klases audzinātājam ģimenes ārsta izziņu.
 29. Atskanot trauksmes signālam (3 zvani), nekavējoties atstāt mācību iestādes telpas pēc evakuācijas plāna un doties uz skolas stāvlaukumu, lai gaidītu klases audzinātāja vai administrācijas norādījumus.
 30. Pēc mācību stundām un pasākumiem doties mājup, bez iemesla neuzturoties skolas telpās.
 31. Ārpusstundu pasākumi skolā beidzas ne vēlāk kā plkst. 21.30.
 32. Mācību laikā klases vakari, pasākumi, pārgājieni, ekskursijas notiek ar skolas direktores atļauju, skolēniem parakstoties par drošības noteikumu ievērošanu.
 33. Pēc audzinātāja norādījumiem katram skolēnam veikt klases vai skolas dežuranta pienākumus.
 34. Par novērotajiem skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem informēt klases audzinātāju, skolas vadību vai jebkuru skolas darbinieku.
 35. Informatīvās sekmju, ziņojumu ierakstu un kavējumu uzskaites lapas no klašu audzinātājiem saņemt reizi mēnesī, nodot tās izlasīšanai un parakstīšanai vecākiem vai aizbildnim.
 36. Nepiederošām personām skolā atrasties aizliegts.
 37.   Šo iekšējās kārtības noteikumu pārkāpuma gadījumā un arī tad, kad izglītības iestādei nodarīts materiālais zaudējums, no izglītojamā tiek pieprasīts rakstisks paskaidrojums par notikušo, paziņojot vecākiem vai aizbildnim. Ja pēc apstākļu noskaidrošanas izglītojamais atzīts par vainīgu, vecākiem vai aizbildnim jāatmaksā radušies materiālie zaudējumi.
 38.  Staiceles pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi skolēniem darbojas saskaņā ar Staiceles pamatskolas iekšējie noteikumi Covid-19 laikā 2021./2022. m.g.  un ir saistoši no 2021. gada 1. septembra. Pēc izlasīšanas tos parakstīt gan izglītojamajam, gan vienam no vecākiem vai aizbildnim, ievērot un saglabāt līdz mācību gada beigām klases kolektīva Portfolio.