Staiceles vidusskolas koplietošanas telpu sienas skapīšu lietošanas noteikumi skolēniem

Apstiprinu: Staiceles pamatskolas direktore Sandra Brokāne
2018. gada 29.augustā

Staiceles pamatskolas koplietošanas telpu

sienas skapīšu lietošanas noteikumi skolēniem

 

 

 1. Staiceles pamatskolas (turpmāk – skola) koplietošanas koridora sienas skapīši (turpmāk – skapīši) paredzēti izglītojamajiem personīgo mantu glabāšanai ar mērķi atvieglot skolas somu svaru un pasargāt ar skolu saistītās personīgās lietas, kuru atstāšana bez uzraudzības varētu būt riskanta.
 2. Skapīšus 1. un stāva gaiteņos drīkst izmantot skolas 5. - 9. klašu izglītojamie, ievērojot to lietošanas noteikumus. Ja skapīšus izmanto 1. – 4. klases skolēni, par tiem ir  atbildīgi  klašu audzinātāji.
 3. Par skapīšu sadalījumu atbildīgi klases audzinātāji un skolas garderobes dežurants.
 4. Pēc skolas remonta, no 2016. gada 11. janvāra, vai katra mācību gada sākumā izglītojamajam tiek piešķirts lietošanā skapītis ar norādītu numuru un atslēgu, uz kuras ir norādīts skapīša numurs.
 5. Mācību gada beigās izglītojamais skapīša atslēgu nodod klases audzinātājam, apliecinot to ar parakstu.
 6. Skapīša viena atslēga glabājas pie skolēna, otra – pie klases audzinātāja.
 7. Saņemot skapīša atslēgu, izglītojamais instruktāžas lapā ar savu parakstu apliecina, ka ir to saņēmis un ievēros visus lietošanas noteikumus.
 8. Atslēgas nozaudēšanas gadījumā skolēns vai viņa vecāki, izgatavo atslēgas dublikātu, kuru marķē ar skapīša numuru, klātesot klases audzinātājam vai garderobes dežurantam.
 9. Izglītojamajiem aizliegts nodot lietošanā sava skapīša atslēgu citām personām.
 10. Par skapīša saturu atbildīgi izglītojamie, nepilngadīgajiem – arī viņu vecāki vai likumiskie izglītojamā pārstāvji.
 11. Skapīšos nedrīkst atstāt vērtīgas personīgās lietas, dokumentus, citam cilvēkam piederošo, veselībai, dzīvībai kaitīgo un bīstamo, pārtiku, naudu, dzīvas radības, lietas, kas varētu nodarīt kaitējumu skapītim un tajā esošajam.
 12. Par kārtību skapīšos un bojājumiem, kas radušies izglītojamā vainas dēļ, atbild izglītojamais un viņa vecāki vai likumiskie pārstāvji.
 13. Problēmsituāciju un drošības nolūku gadījumos klases audzinātājam vai skolas administrācijas pārstāvim ir tiesības jebkurā brīdī atvērt skapīti, lai pārliecinātos par Staiceles pamatskolas koplietošanas telpu sienas skapīšu lietošanas noteikumu skolēniem ievērošanu.
 14. Skapīša sabojāšanas vai salaušanas gadījumā skolas administrācija rīkojas saskaņā ar Staiceles pamatskolas iekšējās kārtības un drošības noteikumiem.

Skolēna paraksts (atšifrējums)
Vecāka paraksts (atšifrējums)