Staiceles vidusskolas noteikumi par izglītojamo fotografēšanu un filmēšanu

Apstiprinu: Staiceles pamatskolas direktore Sandra Brokāne
2018. gada 29.augustā

Staiceles pamatskolas noteikumi par izglītojamo fotografēšanu un filmēšanu

 1. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Fizisko datu aizsardzības likumu un nosaka fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtību Staiceles pamatskolā (turpmāk – skola).
 2. Noteikumi ir saistoši skolas izglītojamo vecākiem un likumiskiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki) un visiem skolas darbiniekiem.
 3. Skolas darbiniekiem atļauts veikt audzēkņu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus bez atsevišķas saskaņošanas ar izglītojamo vecākiem, ja tas nepieciešams sekojošos gadījumos:
  1. 3. 1  izglītības funkciju veikšanai, tai skaitā pedagoģiskā procesa un pasākumu analīzei;
  2. 3.2  skolas audzināšanas jomas, sasniegumu un aktivitāšu popularizēšanas sakarā ilustratīvi mākslinieciskiem mērķiem – informatīvajos stendos, novada mājaslapās, izglītības iestādes, novada un Latvijas oficiālajos preses izdevumos, klases kolektīvu portfolio, dokumentos (gadagrāmatās, skolotāju portfolio), tematisko materiālu noformēšanai.
 4. Skolas darbiniekiem atļauts veikt fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus  zinātniskajiem pētījumiem, saskaņojot to  ar izglītības iestādes direktoru un izglītojamo  vecākiem.
 5. Skolēnu vecākiem atļauts veikt izglītojamo fotografēšanu vai filmēšanu, ja tā tiek veikta personiskām vai mājas un ģimenes vajadzībām, turklāt personas dati netiek izpausti trešajām personām.
 6. Citām personām (fotokompānijām, privātajiem fotogrāfiem, žurnālistiem u. tml.) atļauts veikt izglītojamo fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus tikai ar skolas direktora atļauju un rakstisku vecāku piekrišanu; klases audzinātāji informē vecākus par fotografēšanas, filmēšanas vai audioierakstu nolūku un tās veicēju.
 7. Izglītojamo fotogrāfiju izmantošana bez bērnu identificēšanas ar vārdu un uzvārdu vai citiem datiem iestādes dokumentos, informatīvajos materiālos, Alojas novada mājaslapā, Staiceles pamatskolas mājaslapā (www.staicelesskola.lv), publiska to izmantošana iestādes telpās – uzskatāma par ilustratīvi māksliniecisku mērķi un pieļaujama bez atsevišķas saskaņošanas ar izglītojamo vecākiem.
 8. Skolēnu fotogrāfiju publicēšana vai izvietošana skolas dokumentos, informatīvajos materiālos, Alojas novada mājaslapā, skolas mājas lapā   vai skolas telpās ar vārdu un uzvārdu pieļaujama ar izglītojamā vecāku piekrišanu.
 9.  Aizliegts fotografēt izglītojamos neestētiskās pozās, pazemojošās situācijās, neapģērbtus.
 10. Skolas darbiniekiem ir  atļauts ievietot skolēnu fotogrāfijas sociālajos tīklos ar  vecāku atļauju (www.draugiem.lv , www.facebook.lv u.c.).
 11. Alojas novada mājaslapā un Staiceles pamatskolas mājaslapā ievietoto materiālu administrēšanu veic ar izglītības iestādes direktora rīkojumu nozīmēts skolas darbinieks, kurš atbild par fotogrāfiju, video un audio ierakstu ievietošanas atbilstību Staiceles pamatskolas noteikumiem Par izglītojamo fotografēšanu un filmēšanu.
 12. Vecākiem ir tiesības pieprasīt, lai dzēstu vai iznīcinātu publiski izvietotās fotogrāfijas, informējot par to skolas administrāciju vai klases audzinātāju.
 13.  Vecākiem ir tiesības vērsties pie skolas direktora, ja tiek konstatēti noteikumu Par izglītojamo fotografēšanu un filmēšanu pārkāpumi.
Pielikums Izmērs
Noteikumi_par_fotografesanu_un_filmesanu.pdf 221.81 KB