Mazpulks

Latvijas vērtība – Mazpulki

Kārlis Ulmanis emigrācijā pavadītajā laikā Amerikā iedvesmojās idejai, ka arī Latvijā jaunatnei vajadzīga īpaša organizācija, kas veltītu plašāku uzmanību lauksaimniecībai un sabiedriskās dzīves izkopšanai. Viņš sāka par to rakstīt presē, popularizēt šo ideju. Rezultātā Latvijā Mazpulki tika nodibināti 1929. gadā ne tikai laukos, bet arī pilsētās gan pie pamatskolām, gan vidējām mācību iestādēm. Galvenā ideja bija mazpulku dalībniekiem iemācīt sapratni, ka, strādājot lauksaimniecībā un mājsaimniecībā, audzējot dažādus augus un dzīvniekus, vērojot to attīstību, redzot savus sasniegumus un materiālos ieguvumus, cilvēks aug, attīstās un izveidojas personība, spēcīga, gudra un savu zemi mīloša.

Lūk, Latvijas Mazpulka vērtības vislabākā dzīves mācība, kuru XXI gs. apgūt ikvienam.

1.) Labi padarīts darbs. Strādāt – kaut visvienkāršākos darbus savās mājās, tuvākajā apkārtnē, ģimenē, tā mācoties darba tikumu un arī senos amatus pie kārtīgiem meistariem, apliecināt labo gribu interesantās, vērtīgās idejās, sākot ar plānošanu un pabeidzot ar padarītā novērtējumu.  

2.) Izpratne par demokrātiju. Veidot sabiedrisko dzīvi – uzklausīt un motivēt vienam otru, spriest un argumentēt, pieņemt lēmumus, mācīties vadīt, organizēt un meklēt problēmu risinājumus, būt diplomātam un radošai personībai.

3.) Latviskums un valstiska pašapziņa. Iepazīt Latvijas Mazpulku bagāto vēsturi – lasot grāmatas, noskatoties filmas un ieklausoties vecbiedru stāstījumos, izzinot mūsu kultūrvēsturisko mantojumu un izprotot latvisko identitāti, veicot pētījumus un rakstot skolēnu pētnieciskos darbus, mīlot savu Tēvzemi, jo Latvija ir vienīgā vieta uz pasaules, kur mūžam skanēt latviešu valodai, kur cauri gadsimtiem dzīvojuši un strādājuši mūsu senči, atstājot vēstījumu tautasdziesmās un latvju rakstos.

4.) Sakopti Latvijas lauki. Būt saimniekam savā zemē – sakopt tuvāko un tālāko apkārtni, realizēt vides projektus, piedalīties talkās, apzināt un iespēju robežās atdzīvināt, pamestībā atstātas Latvijas vietas, vairojot skaistumu dabā un cilvēku sirdīs.  

Tradīcijas

Konference
Mazpulku darbība nacionālajā līmenī tiek plānota un izvērtēta ikgadējās konferencēs, piedaloties to vadītājiem; tradicionāli šis pasākums notiek februārī.

Projektu darbs un sertifikātu sistēma
Mazpulcēna pienākums katra gada sākumā izvēlēties un izstrādāt individuālo projektu, aktīvi piedaloties kāda īstenošanā (no piedāvātajiem vai pēc savas iniciatīvas).

Mazpulku goda nominācija – „Augsim!"
Latvijas Mazpulku padome izsludina konkursu, piesakās mazpulcēni, kuri vismaz 5 gadus aktīvi darbojušies šajā organizācijā un to apliecina saņemtie sertifikāti.

Pavasara sporta spēles
Katru pavasari no visas Latvijas mazpulcēni kopīgi atzīmē pavasara iestāšanos ar dažādām sportiskām aktivitātēm; šī tradīcija pastāv no 1996. gada,  sacensības notiek gan komandu, gan individuālajos sporta veidos.

Vasaras nometne „Visu daru es ar prieku!"
Deviņdesmito gadu vidū mazpulcēnu kopā būšanai, zināšanu uzkrāšanai un aktīvai atpūtai tika rīkotas dažādas nometnes, atšķirīgs –  programmu saturs, dalībnieku skaits, piedāvāto aktivitāšu klāsts.

Darbu skates jeb projektu forumi
Svarīgākais pasākums ir Mazpulku darbu skate jeb projektu forums, kur bērni un jaunieši prezentē individuālos un grupas projektus, izstrādātus no marta līdz pat septembrim; par labu projektu – sertifikāts.

Vairāk informācijas www.mazpulki.lv

Staiceles vidusskolas mazpulks 2016. / 2017. mācību gadā

“Man pieder tēvu zeme
Ar visām atmatām.
Man pašam kungam būt,
Man pašam – arājam.”
(Latv. t.dz.)

Šis jau ir trešais gads, kopš Staicelē darbojas Mazpulks. Aktīvi darbojas 20 skolēni, kas mācās 1. –  8. klasē. Jau otro gadu vadītāja ir Staiceles vidusskolas skolotāja Anda Timermane.

Septembris tradicionāli iesākās ar viesošanos Kārļa Ulmaņa muzejā „Pikšas” – Latvijas Mazpulku kustības aizsācēja dzimšanas dienas atceres pasākumā, kurā mazpulki no visas Latvijas kopīgi veido arī ziedu paklāju. Tad tika apkopota informācija par vasarā izaudzēto ražu un veikti ieraksti Mazpulcēna dienasgrāmatā. Notika arī rudens forumi novados un Vidzemes reģionā, kur prezentējām padarītos darbus.

Oktobrī devāmies pārgājienā pa Alojas novadu, veicot dižkoku mērīšanu, piedalījāmies Zemkopības Ministrijas organizētajā konkursā Mūsu mazais pārgājiens, Ražas svētku pasākumā, tirgojāmies rudens tirdziņā ar pašu gatavoto produkciju. Aktīvu dalību ņēmām arī sakopšanas talkā pie Staiceles baznīcas.

Novembrī piedalījāmies Lāčplēša dienas un valsts svētku pasākumos. Darbojāmies dažādās radošajās darbnīcās. vācām dabas materiālus dekoru gatavošanai.

Decembrī turpinājām vākt materiālus dekoriem, apgūt senos amatus, organizējām Ziemassvētku pasākumus. Tradicionāli tika izceptas piparkūkas, ar ko pacienājām visus, Staiceles vidusskolas organizētajā sadraudzības un labdarības pasākumā.

Janvāris ir Staiceles pilsētas jubilejas mēnesis, tad arī mēs pētām, izzinām un pilnveidojam zināšanas par mūsu Staiceles vēsturi. Jubilejai par godu gatavojām gardus mielastus.

Februārī apmeklējām Latvijas Mazpulku ikgadējo konferenci Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Šoreiz konferences nosaukums Mazpulki Latvijas simtgadei, tāpēc nopietni izzinājām mūsu kultūrvēsturi.

Martā mazpulcēni visā valstī (arī mēs) piesaka savu projektu, ko apņemas pildīt visu vasaru. Vēl martā devāmies uz Liepupes vidusskolu, kur notika seminārs Trušmīļu skola, to apmeklēja mazpulcēni, kas sava projekta ietvaros audzēs trušus, lai rudenī piedalītos izstādē Rāmavā. 25. marta pēcpusdienā piedalījāmies Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumā, bet vakarā organizējām aktivitātes par godu vispasaules Zemes stundai.

2016. / 2017. mācību gadā Staiceles vidusskolas mazpulcēni bija izvirzījuši par savu priekšnieci Kristu Brenti (3. klase), par sekretāri Kristīni Celmu (4.klase).

Ikviens no mums ir spējīgs mainīt vidi ap sevi, un katrs labi padarītais darbs sagādā prieku gan līdzcilvēkiem, gan gandarījumu pašiem. Lai nepietrūkst gudrības un enerģijas, drosmes un mīlestības darīt to, kas vērtīgs pašiem un nozīmīgs Tēvzemei!

Anda Timermane,
Staiceles vidusskolas Mazpulka vadītāja

 

Pielikums Izmērs
Mazpulcena_iesniegums.pdf 62.7 KB