Attālinātā mācību procesa norise Staiceles pamatskolā

skolas logo

1. Laika posmā no 23. marta līdz 14. aprīlim mācību process Staiceles pamatskolā tiks īstenots attālināti – ar informācijas tehnoloģiju palīdzību.

2. Skolēnus un viņu vecākus (likumīgos pārstāvjus) par plānotajām mācību darba norisēm un īstenošanas formām informēs pedagogi skolvadības sistēmā “E-klase”.

3. Atbildīgās personas par saziņu ar izglītojamajiem un viņu likumīgajiem pārstāvjiem ir klašu audzinātāji un attiecīgo mācību priekšmetu pedagogi.

4. Komunikācijas kanāli ar skolēniem ir: skolvadības sistēma “E-klase”, ”Soma.lv”,  “WhatsApp” , “Uzdevumi.lv”.

5. Nodrošinot mācību procesu attālinātā formā, pedagogs ir tiesīgs izmantot mācību mērķu un uzdevumu sasniegšanai atbilstošākos paņēmienus, digitālos materiālus, aplikācijas, lietotnes un e-platformas.

6. Apraksti par stundās veicamajiem darbiem katrai dienai tiks iesūtīti “E–klases” pastā līdz attiecīgās mācību stundas sākumam.

7. Pedagogu konsultācijas tiek nodrošinātas saziņas veidā stundu sarakstā norādīto mācību stundu laikos un saskaņā ar apstiprināto konsultāciju grafiku.

8. Pagarinātās dienas grupas audzinātāja pieejama saziņai “E-klasē”, pa telefonu katru dienu no plkst. 13.00 – 16.00.

9. Speciālās izglītības  pedagogs pieejams katru darba dienu saziņai un konsultācijai bērniem ar mācīšanās grūtībām no plkst. 15.00 – 17.00. Saziņas veids “E-klase”, individuālās sarunas pa telefonu.

10. Sociālais pedagogs pieejams katru dienu saziņai un konsultācijai bērniem “E-klasē” no plkst. 9.00 – 12.00 pedagogiem un vecākiem katru dienu telefoniski.

11. Logopēds pieejams pirmdien, otrdien un trešdien saziņai un konsultācijai bērniem “E-klasē” no plkst. 9.00 – 12.00 un vecākiem telefoniski.

12. Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) iesaistītie pedagoga palīgi V.Brente pieejama pirmdien, otrdien un ceturtdien  saziņai un konsultācijai bērniem “E- klasē” no plkst. 15.00 –16.00 un telefoniski un M.Andersone  ir pieejama otrdien, trešdien un ceturtdien saziņai un konsultācijai bērniem “E- klasē” no plkst. 15.00 –16.00 un telefoniski.

13. Vecākiem jāinformē klases audzinātājs par skolēna nespēju piedalīties mācību stundās attālināti, piemēram, slimības dēļ.

Aicinām skolēnus un vecākus regulāri (tai skaitā – vairākas reizes dienā) pārbaudīt skolvadības sistēmas “E-klase” pastu, lai savlaicīgi saņemtu aktuālāko informāciju. Šī mums visiem ir jauna pieredze, tāpēc kopīgi cenšamies atrast vispiemērotākos veidus, kā nodrošināt sekmīgu mācību norisi.

Skolas administrācija