Drošības noteikumi

Apstiprinu: Staiceles pamatskolas direktore Sandra Brokāne
2018. gada 29.augustā

                          INFORMĀCIJA  PAR   DROŠĪBU

                                    Staiceles pamatskolā

                                        2018. / 2019. m.g.

 

Laiks

Saturs

Atbildīgais

 

 

Septembrī,

janvārī

 

un

 

visu māc. gadu

pēc nepiecieš.

 

Satiksmes drošība, ugunsdrošība, elektrodrošība

 

 

 

 

Klašu audzinātāji

E-klases lietošanas prasības 

Skolas iekšējās kārtības noteikumi

Sargā sevi un līdzcilvēkus – internetā, mājās, skolā, sabiedriskajās vietās!

Mobilā telefona, datorspēļu ietekme uz veselību

Telefonu numuri, kur meklēt palīdzību

Rīcība, ja atrod sprādzienbīstamu priekšmetu

Drošība ūdenskrātuvju tuvumā, pie Salacas

Rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo

Drošība pasākumu, pārgājienu, ekskursiju laikā

Vispārējie drošības noteikumi katrā kabinetā

Kabineta skolot.

Vispārējie drošības noteikumi sporta zālē

Sporta skolot.

Vispārējie drošības noteikumi ēdamzālē

Klašu audzin.

Saskarsmes un galda kultūra, veselīgs dzīvesveids, uzturs, dienas režīms

 

 

 

 

 

 

Klašu audzin.

 

 

 

 

 

Informācija par bērnu tiesībām un pienākumiem

Rīcība gadījumos, ja kāds tevi skolā utt. apdraud

Skolas iekšējās kārtības noteikumu atgādināšana

 

Novembris

Atstarotāju lietošana – obligāta!

Uzmanies no svešiniekiem!

Rīcība gadījumos, ja kāds tevi  apdraud

Decembris

 

Janvāris 

 

Februāris

Drošība, rīkojoties ar pirotehniku

Uzmanīgi uz ledus!

Elektrodrošība Adventes u.c. svētku laikā!

Atstarotāju lietošana – obligāta!

Uzmanies no svešiniekiem!

Rīcība gadījumos, ja kāds tevi  apdraud

Marts

Aprīlis

Ugunsdrošība. Nededzini kūlu!

Rīcība gadījumos, ja kāds tevi  apdraud

Maijs

Drošība vasaras brīvlaikā

Rīcība gadījumos, ja kāds tevi  apdraud

 

Maija Andersone,

direktora vietn. audzināšanas jomā

 

Pielikums Izmērs
Informacija_par drosibu_2018_2019.pdf 151.03 KB